CAO ĐẲNG Y TẾ PHÚ THỌ

PHU THO MEDICAL COLLEGE

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG CÔNG TÁC HSSVĐộc lập- Tự do- Hạnh phúc
 
         TX Phú Thọ, ngày  19  tháng  12   năm 2023

 

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC PHÒNG CÔNG TÁC HSSV

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ PHÚ THỌ

 

 

 

  1. Cơ cấu tổ chức: 03 cán bộ

– Số cán bộ quản lý:    01 quản lý ( Cấp trưởng phòng )

– Số lượng viên chức hiện nay : 02 cán bộ ( thiếu 01 cán bộ)

  1. Chức năng:

 Phòng công tác HSSV có nhiệm vụ tham mưu, quản lý và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ do Hiệu trưởng giao trong các lĩnh vực: Công tác  giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, phổ biến pháp luật, giáo dục thể chất; công tác Quản lý HSSV; Công tác giáo viên chủ nhiệm; Công tác chính trị đầu khóa, đầu năm học, cuối khóa học, công tác tư vấn và hỗ trợ HSSV. Giúp Hiệu trưởng về  công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật và chế độ chính sách của HSSV trong Trường.

  1. Nhiệm vụ:

3.1. Công tác hành chính;

3.2. Công tác tổ chức, quản lý hoạt động học tập và rèn luyện của HSSV;

3.3. Công tác y tế, thể thao;

3.4. Thực hiện các chế độ, chính sách đối với HSSV;

3.5. Thực hiện công tác AN chính trị, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội;

3.6. Thực hiện công tác quản lý HSSV nội trú, ngoại trú;

3.7. Công tác giáo viên chủ nhiệm lớp;

3.8. Công tác dịch vụ và hỗ trợ với HSSV;

3.9. Thực hiện các nhiệm vụ hợp tác quốc tế về học sinh, sinh viên. Thực hiện công tác báo cáo, thống kê về học sinh, sinh viên, thực trạng việc làm của học sinh, sinh viên sau khi tốt nghiệp định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của cơ quan quản lý;

  1. Cơ cấu tổ chức:

 

 

 

 

SttPhòng CTHSSV        Các nội dung chínhGhi chú
1 

 Đ/c Lê Phúc Hưng

Chức vụ : Trưởng phòng CTHSSV

Trình độ : Thạc sỹ Quản Lý Giáo Dục

Số điện thoại : 0972277504

E.mail : hunghuycths@gmail.com

 

2Đ/c Nguyễn Hoàng LongChức vụ: Cán bộphòng công tác HSSV

Trình độ: Thạc sỹ TDTT

Số điện thoại: 0912140109

Email: phuongmy2011@gmail.com

3 

Đ/c Nguyễn Thị Thu Hương

Chức vụ: Cán bộ phòng CTHSSV

Trình độ : Thạc sỹ Toán ứng dụng

Số điện thoại : 0985562332

E.mail : huong.cdypt@gmail.com

 

 BAN GIÁM HIỆU       TRƯỞNG PHÒNG CTHSSV

 

 

                    ( Đã ký)

 

              LÊ PHÚC HƯNG