CAO ĐẲNG Y TẾ PHÚ THỌ

PHU THO MEDICAL COLLEGE

THỊ ỦY PHÚ THỌ

ĐẢNG ỦY CAO ĐẲNG Y TẾ

*

Số: 23-NQ/BTV

 

 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Phú Thọ, ngày 30 tháng 10 năm 2023

 

NGHỊ QUYẾT

CỦA BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY

Về việc điều chỉnh, phân công nhiệm vụ đối với các đồng chí

 trong Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ

 (Khóa XXIII)

 

 

 

Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ, khóa XXIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025;

Căn cứ vào tình hình thực tế và yêu cầu công tác của Đảng bộ nhà trường;

Thực hiện nghị quyết phiên họp ngày 30/10/2023, của Đảng ủy.

 

BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY NGHỊ QUYẾT

 

Điều 1. Điều chỉnh, phân công nhiệm vụ các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ Trường, khóa XXIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025, giai đoạn 2023 – 2025.

 (có danh sách đính kèm)

Điều 2. Các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ – Khóa XXIII, các chi bộ Đảng, Hội đồng trường, Ban Giám hiệu, các phòng, khoa, ban và các đoàn thể trực thuộc căn cứ Nghị quyết triển khai thực hiện.

Điều 3. Căn cứ tình hình cụ thể và yêu cầu công tác cán bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy sẽ điều chỉnh việc phân công công tác các đồng chí Thường vụ, Đảng ủy viên.

 

Nơi nhận:

– Ban Thường vụ Thị ủy Phú Thọ (báo cáo),

– Các đồng chí Đảng ủy viên,

– Hội đồng trường,

– Ban giám hiệu,

– Các Chi bộ trực thuộc,

– Các tổ chức đoàn thể trực thuộc,

– Lưu văn phòng Đảng ủy.

T/M BAN THƯỜNG VỤ

BÍ THƯ

 

(đã ký)

 

Nguyễn Quang Ân

 

Đã ký

 

 Quang Ân

PHÂN CÔNG

 Nhiệm vụ đối với các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ

Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ, Khóa XXIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025

(giai đoạn 2023 – 2025)

(đính kèm Nghị quyết số 23– NQ/ĐU, ngày 30/10/2023, của BTV ĐU Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ)

 

S

TT

Họ và tênChức vụPhân công phụ trách
1Đồng chí

Nguyễn Quang Ân

Bí thư Đảng ủy1. Phụ trách chung;

2. Công tác tổ chức cán bộ;

3. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ,

4. Công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí.

5. Công tác Tuyên giáo;

6. Công tác quốc phòng, an ninh.

2Đồng chí

Đào Nguyên Khải

Phó Bí thư, CN UBKT1. Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng;

2. Công tác tổ chức xây dựng Đảng,

3. Công tác đoàn thể.

4. Chỉ đạo Chi bộ khoa Y học Lâm sàng;

3Đồng chí

Nguyễn Ngọc Minh Tuấn

Ủy viên BTV Đảng ủy1. Công tác Dân vận;

2. Công tác giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế;

3. Chỉ đạo Chi bộ GD – ĐT.

4Đồng chí

Đào Thị Hương

Đảng ủy viên1. Công tác Tài chính của Đảng ủy;

2. Giúp việc Thường vụ về công tác Dân vận;

5Đồng chí

Nguyễn Giang Sơn

Đảng ủy viên1. Giúp việc Bí thư  về công tác bảo vệ chính trị nội bộ, tổ chức cán bộ, công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí và Nghị quyết TW4.

2. Chỉ đạo chi bộ Tổ chức-Tài chính-Hành chính;

3. Chỉ đạo bộ phận Đảng vụ.

6Đồng chí

Nguyễn Thị Thúy Ngọc

Đảng ủy viên1. Chỉ đạo Chi bộ khoa KTYH – Dược

2. Công tác thủ quỹ của Đảng;

7Đồng chí

Lương TấtThắng

ĐUV, P.CN

UBKT

1. Công tác Hội đồng Trường;

2. Giúp việc Bí thư  về công tác quốc phòng, an ninh.

3. Giúp việc Phó Bí thư  về công tác KTGS.

8Đồng chí

Phạm Duy Cường

Đảng ủy viên1. Công tác phát triển Đảng viên.

2. Chỉ đạo Chi bộ Điều dưỡng.

3. Công tác Đoàn TN, Hội sinh viên.

4. Giúp việc BTV về công tác Dân vận;

9Đồng chí

Hà Thị Thanh Thảo

Đảng ủy viên, UV UBKT1. Thư ký các cuộc họp Đảng ủy;

2. Chỉ đạo Chi bộ KH Cơ bản,

3. Giúp việc Bí thư về công tác Tuyên giáo và CT 05,

4. Công tác Hội Khuyến học.