CAO ĐẲNG Y TẾ PHÚ THỌ

PHU THO MEDICAL COLLEGE

PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ

 

  1. GIỚI THIỆU CHUNG

Phòng Tổ chức cán bộ được thành lập theo quyết định số: /QĐ-CĐYT ngày  tháng  năm  của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ.

* Tổ chức nhân sự:

Có 4 thành viên

  1. Ông Nguyễn Giang Sơn -Trưởng phòng
  2. Bà Phạm Thị Thu Hương – Chuyên viên
  3. Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh – Chuyên viên
  4. Bà Nguyễn Thị Thu Hậu – Chuyên viên

 

  1. CHỨC NĂNG – NHIỆM VỤ
  2. Chức năng:

– Nghiên cứu và đề xuất các phương án xây dựng và kiện toàn bộ máy quản lý của Nhà trường.

– Lập quy hoạch xây dựng, phát triển và đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ giảng dạy, cán bộ nghiên cứu, cán bộ nghiệp vụ.

– Lập kế hoạch về chỉ tiêu biên chế hàng năm và nhiều năm để trình cơ quan chủ quản.

– Phối hợp với các đơn vị xây dựng chức năng, nhiệm vụ của các tổ chức trong Nhà trường cũng như hệ thống các quy định, quy chế, quy tắc, nội quy làm việc trong Nhà trường.

  1. Nhiệm vụ:

– Thực hiện công tác thi đua, khen thưởng của viên chức trong Nhà trường.

– Phối hợp với các bộ phận chức năng khác tổ chức lập hồ sơ xét duyệt khen thưởng và xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức.

– Quản lý Hồ sơ, lý lịch cán bộ của cán bộ, công chức, viên chức trong toàn Trường.

– Lập các hợp đồng khoán việc, hợp đồng tuyển dụng ngắn và dài hạn phục vụ cho công tác đào tạo, NCKH và các công tác khác.

– Chuẩn bị hồ sơ nhân sự để Hiệu trưởng ra quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức vụ lãnh đạo, quản lý. Điều động, luân chuyển cán bộ, viên chức.

– Hướng dẫn và kiểm tra các đơn vị trong Trường về công tác tổ chức, cán bộ.

– Thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong Trường; kết hợp cùng hệ thống Thanh tra để nghiên cứu, đề xuất biện pháp giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo.

– Thực hiện theo các quy định của Nhà nước về lương, chế độ, chính sách đối với cán bộ, viên chức. Phối hợp cùng các bộ phận liên quan theo dõi và tổ chức kiểm tra việc chấp hành kỷ luật lao động trong Trường. Chủ trì phổ biến các chế độ, chính sách mới cho cán bộ, viên chức.

– Chịu trách nhiệm về tính pháp lý của các văn bản do Hiệu trưởng ban hành. Theo dõi, phát hiện và có biện pháp chấn chỉnh những vi phạm về thủ tục hành chính đã quy định.

– Tập hợp và phân loại các tài liệu, thư từ, đơn khiếu nại, tố cáo, yêu cầu, đề nghị của các đơn vị, cá nhân trong và ngoài Nhà trường để chuyển đến địa chỉ cần thiết.

– Tổng hợp báo cáo tình hình hoạt động của các đơn vị trong Nhà trường, giúp Hiệu trưởng làm việc trong Hội nghị sơ kết, tổng kết hàng tuần, tháng, quý, năm.

– Tiếp nhận hồ sơ, hướng dẫn các đơn vị, cá nhân có thành tích làm hồ sơ thủ tục về khen thưởng, thi đua theo định kỳ và đột xuất.