CAO ĐẲNG Y TẾ PHÚ THỌ

PHU THO MEDICAL COLLEGE

SỨ MẠNG – TẦM NHÌN – CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN

1. Sứ mạng

Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ là trường cao đẳng công lập, đào tạo, bồi dưỡng  nguồn nhân lực y tế đảm bảo chất lượng đáp ứng nhu cầu bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

2 Tầm nhìn

Nhà trường không ngừng phát triển các nguồn lực để trở thành trường cao đẳng có chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học uy tín trên cả nước. Phấn đấu đến năm 2030 có đủ những điều kiện để nâng cấp lên đại học.

  1. Giá trị cốt lõi

Tận tâm – Chuyên nghiệp – Sáng tạo

  1.   Chính sách chất lượng

         – Thực hiện thành công sứ mạng của nhà trường trên nền tảng lấy người học làm trung tâm, lấy chất lượng đào tạo làm cốt lõi, lấy xu thế thời đại để định hướng tiếp cận.

          – Đào tạo theo định hướng trang bị kiến thức, kỹ năng và phẩm chất người học; học đi đôi với hành, chú trọng thực tiễn; nghiên cứu khoa học gắn với ứng dụng chuyển giao công nghệ.

– Mở rộng quan hệ hợp tác với các cơ sở đào tạo, cơ sở y tế, các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài để hợp tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và kết nối việc làm cho sinh viên.

– Không ngừng cải tiến, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo.