CAO ĐẲNG Y TẾ PHÚ THỌ

PHU THO MEDICAL COLLEGE

QĐ Ban hành Sổ tay chất lượng QĐ ban hành Quy định về Hệ thống bảo đảm chất lượngluong – cdytpt QĐ ban hành Hệ thống Quy trình, công cụ bảo đảm chất lượng -Lần 1 QĐ ban hành Chính sách chất lượng, Mục tiêu chất lượng năm 2021 QĐ ban hành MTCL 2022...

PHÒNG ĐÀO TẠO

PHÒNG ĐÀO TẠO Department of Academic Affairs Điện thoại: 02103.714.143       Email: pdt@cyp.edu.vn        Chức năng nhiệm vụ của Phòng Chức năng Tham mưu và giúp việc cho Hiệu trưởng về công tác đào tạo, bao gồm: Công tác tuyển sinh, tổ chức quản lý đào tạo; xây dựng kế hoạch, chương trình đào...

PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG THANH TRA

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG KHẢO THÍ – ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG – THANH TRA   Chức năng           Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng – Thanh tra (sau đây gọi tắt là Phòng Khảo thí) là đơn vị chức năng có nhiệm vụ tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng...