CAO ĐẲNG Y TẾ PHÚ THỌ

PHU THO MEDICAL COLLEGE

QĐ Ban hành Sổ tay chất lượng QĐ ban hành Quy định về Hệ thống bảo đảm chất lượngluong – cdytpt QĐ ban hành Hệ thống Quy trình, công cụ bảo đảm chất lượng -Lần 1 QĐ ban hành Chính sách chất lượng, Mục tiêu chất lượng năm 2021 QĐ ban hành MTCL 2022...