CAO ĐẲNG Y TẾ PHÚ THỌ

PHU THO MEDICAL COLLEGE

Thông báo tuyển sinh sau đại học: Thạc sỹ Y tế Công cộng, Chuyên khoa cấp II Tổ chức Quản lý Y tế / Đại học vừa học – vừa làm: Cử nhân Y tế Công cộng, Cử nhân Dinh dưỡng / Các khóa học ngắn hạn cấp chứng chỉ

SỞ Y TẾ TỈNH PHÚ THỌ TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 86 /TB-TS2022                        Phú Thọ, ngày 28 tháng 4 năm 2022 THÔNG BÁO TUYỂN SINH Căn cứ Công văn số 247/ĐHYTCC- QLĐT ngày 18/04/2022 của Trường Đại học...