CAO ĐẲNG Y TẾ PHÚ THỌ

PHU THO MEDICAL COLLEGE

Giới thiệu chung

Khoa Khoa học cơ bản- Trường cao đẳng Y tế Phú Thọ gồm  03 bộ môn giảng dạy các môn cơ bản của chuyên ngành cho học sinh- sinh viên các khối Cao đẳng, trung cấp chính quy và các lớp liên thông VHVL.

  1. Chức năng và nhiệm vụ của khoa

1.1 Chức năng

– Khoa Khoa học cơ bản là tổ chức chuyên môn có chức năng quản lý, đào tạo và nghiên cứu khoa học phục vụ cho công tác giảng dạy – học tập của Nhà trường. 

–  Có chức năng quản lý và triển khai các nhiệm vụ đào tạo các môn học chung thuộc Khoa quản lý cũng như các hoạt động xã hội khác.

–  Tổ chức thực hiện tốt các kế hoạch, chỉ thị, nghị quyết của Nhà trường, của cấp trên. Chịu sự lãnh – chỉ đạo trực tiếp của Ban Giám hiệu trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ.

1.2 Nhiệm vụ:

– Quản lý nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động và người học thuộc khoa theo phân cấp của hiệu trưởng;

– Thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập và các hoạt động ngoại khóa theo chương trình, kế hoạch giảng dạy hằng năm của trường theo quy định của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, bao gồm:

Biên soạn tài liệu, giáo trình đào tạo, học liệu của từng môn học theo từng trình độ đào tạo và hình thức đào tạo thuộc khoa, bộ môn mình quản lý hoặc do hiệu trưởng giao.

Tổ chức biên soạn đề cương chi tiết các môn học, mô-đun liên quan bảo đảm tính thống nhất, tránh chồng chéo, trùng lặp giữa các môn học, mô-đun của chương trình đào tạo hoặc giữa các trình độ đào tạo.

Tổ chức đào tạo, nghiên cứu, đổi mới phương pháp giảng dạy; ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông vào dạy học nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.

Xây dựng và thực hiện phương pháp kiểm tra, thi, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của người học, bảo đảm chuẩn đầu ra của người học theo cam kết đã được công bố, đáp ứng nhu cầu sử dụng của thị trường lao động.

–  Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế; hợp tác với các tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ liên quan đến ngành, nghề đào tạo;

– Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ nhà giáo và cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ cho đào tạo và nghiên cứu khoa học; tăng cường điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo; thực hiện các hoạt động thực nghiệm, nghiên cứu khoa học, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào quá trình đào tạo;

– Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động, người học; có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức và người, lao động thuộc khoa, bộ môn;

– Tổ chức đánh giá nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động trong khoa, bộ môn và tham gia đánh giá cán bộ quản lý trong trường theo quy định của nhà trường;

– Quản lý, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo theo quy định của hiệu trưởng; đề xuất, xây dựng kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị đào tạo của khoa, bộ môn;

– Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định của hiệu trưởng.

  1. Chức năng và nhiệm vụ của bộ môn

2.1 Chức năng

Bộ môn là đơn vị chuyên môn về đào tạo, khoa học công nghệ  của một hoặc một số ngành, chuyên ngành đào tạo trực thuộc khoa, tham mưu cho Khoa và Nhà trường xây dựng nội dung chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy của bộ môn.

2.2 Nhiệm vụ

– Chịu trách nhiệm tổ chức xây dựng nội dung, chương trình môn học thuộc bộ môn của mình, đảm bảo đúng tiến độ giảng dạy, học tập, lên kế hoạch giảng dạy, phân công giờ dạy cho từng giảng viên trong bộ môn;

 – Tổ chức xây dựng và hoàn thiện nội dung môn học, biên soạn giáo trình, tài liệu tham khảo liên quan đến môn học được trưởng khoa và Hiệu trưởng Nhà trường giao;

– Triển khai xây dựng, biên soạn đề thi; phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thi, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh, sinh viên;

– Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, kiểm tra, đánh giá và tổ chức các hoạt động học thuật nhằm nâng cao chất lượng đào tạo;

– Tổ chức đánh giá công tác quản lý, hoạt động đào tạo, KHCN của từng cá nhân trong bộ môn theo yêu cầu của Hiệu trưởng và Trưởng khoa;

– Quản lý cơ sở vật chất, thiết bị của bộ môn.

  1. Cơ cấu tổ chức của khoa

Khoa: Khoa học Cơ bản

– 01 Trưởng khoa

– 01 phó khoa

3.1  Bộ môn Khoa học xã hội

– 05 giảng viên có trình độ Thạc sĩ

– 02 giảng viên có trình độ Cử nhân

3.2 Bộ môn Ngoại ngữ

– 07 giảng viên có trình độ Thạc sĩ

– 01 giảng viên có trình độ Cử nhân

3.3 Bộ môn Khoa học Tự nhiên

– 01 giảng viên có trình độ Tiến sĩ

– 08 giảng viên có trình độ Thạc sĩ