CAO ĐẲNG Y TẾ PHÚ THỌ

PHU THO MEDICAL COLLEGE

 

  1. GIỚI THIỆU CHUNG

Phòng Nghiên cứu Khoa học – Hợp tác quốc tế được thành lập theo quyết định số: 52/QĐ-CĐYT ngày 15 tháng 04 năm 2022 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ.

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế về đào tạo và nghiên cứu, Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ đã và đang chủ trương đẩy mạnh và đa dạng hóa các hoạt động hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước nhằm đưa Trường ngang tầm khu vực và quốc tế.

* Tổ chức nhân sự:

– Lãnh đạo phòng: 01 Phụ trách phòng

– Tổng số nhân viên: 03 (Thạc sỹ: 02, Cử nhân: 01)

  1. CHỨC NĂNG – NHIỆM VỤ
  2. Chức năng:

Tham mưu và giúp việc cho Hiệu trưởng thực hiện quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế về đào tạo.

  1. Nhiệm vụ

2.1. Công tác Nghiên cứu khoa học:

– Quản lý và triển khai các hoạt động nghiên cứu, hợp tác khoa học công nghệ trong và ngoài nước của Trường; chịu sự lãnh đạo của Hiệu trưởng tổ chức các Hội nghị Khoa học của Trường;

– Giám sát, quản lý chất lượng đề tài khoa học các cấp (cơ sở, tỉnh, Bộ, Nhà nước).

– Chỉ đạo triển khai, giám sát, đánh giá các hoạt động NCKH của Trường;

– Quản lý, giám sát, đánh giá việc thực hiện hoạt động nghiên cứu khoa học,        kỹ thuật mới của các khoa, phòng, dự án do Trường quản lý.

2.2. Công tác Hợp tác Quốc tế:

– Tham mưu, giúp Hiệu trưởng tổ chức các hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Trường; là đầu mối liên lạc, giao dịch với các tổ chức, nhà tài trợ, nhà đầu tư trong và ngoài nước.

– Tham mưu giúp Trường thực hiện thành công kế hoạch tổng thể về: Đối ngoại và hợp tác phát triển với các đối tác trong nước, quốc tế, nhằm tạo ra thế mạnh tối đa để thực hiện ưu tiên chiến lược về tăng cường chất lượng đào tạo, nghiên cứu, tư vấn và phát triển tổ chức.

– Thực hiện công tác lãnh sự, quản lý đoàn vào, đoàn ra; quản lý người nước ngoài làm việc và học tập tại Trường.

– Quản lý dự án các chương trình liên kết; quảng bá hình ảnh, nâng cao vị thế của Trường, chịu trách nhiệm thông tin về Trường trong quan hệ quốc tế;

III. Các hoạt động khoa học và chương trình hợp tác quốc tế

3.1 Các hoạt động khoa học

Tổ chức nghiệm thu các nhiệm vụ khoa học cấp cơ sở năm học 2022-2023

Tổ chức ngày khoa học công nghệ Việt Nam 2023

Tham gia các hội thảo cấp quốc gia

 

3.2. Các chương trình hợp tác quốc tế